Werkwijze

Aankoop van verpachte gronden gebeurt op basis van de door de rentmeester getaxeerde waarde. Bij pacht is dat de waarde in verpacht staat. Bij erfpacht taxeert de rentmeester de waarde vanhet bloot eigendom. Als de gesprekken leiden tot een aankoop, wordt het aankoopvoorstel door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van RPC.