Randvoorwaarden

  • De koop vindt plaats tegen de waarde in verpachte staat.
  • Wettelijke bepalingen in het pachtrecht, zoals indeplaatsstelling, voorkeursrecht van koop en verlenging van rechtswege, vormen garanties voor de toekomst, voor zowel pachter als verpachter.
  • De overeen te komen pachtprijs is marktconform en in overeenstemming met het pachtrecht.
  • De helft van de waterschapslasten wordt doorberekend aan de pachter. De andere helft komt voor rekening van de verpachter.
  • Voor de ruilverkavelingslasten geldt, conform het pachtrecht, een jaarlijkse doorbelasting aan de pachter van maximaal 50% met een maximum van € 25,00 per ha.